Beheer algemene middelen

Tabel Baten en Lasten per product

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Beheer algemene middelen

Baten

1.572.495

1.648.704

1.654.838

6.134

Lasten

167.877

98.757

98.949

193

Saldo

1.404.618

1.549.948

1.555.889

5.941

Tabel Baten en Lasten per product detail

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Beheer algemene middelen

Totaal baten

1.506.356

1.562.274

1.568.408

6.134

Overige baten

16.795

19.955

20.668

713

Bijdragen rijk en mede-overheden

1.489.375

1.542.319

1.547.627

5.308

Opbrengsten derden

185

0

107

107

Financieringsbaten

0

0

5

5

Totaal lasten

5.183

28.187

28.514

328

Programmalasten

4.093

5.187

4.103

-1.083

Subsidies en inkomensoverdrachten

3.915

4.177

4.175

-2

Overige programmalasten

-1

900

0

-900

Kapitaallasten

130

102

102

0

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

49

8

-173

-180

Apparaatslasten

1.091

23.000

24.411

1.411

Personeel

1.091

23.000

24.411

1.411

Vennootschapsbelasting

0

625

490

-135

Reserves

-96.555

16.486

16.486

0

Onttrekking aan reserves

27.838

66.091

66.091

0

Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

0

200

200

0

Algemene Reserve

27.838

65.891

65.891

0

Vrijval reserves

38.301

20.339

20.339

0

Financieringsreserve

16.292

15.417

15.417

0

Bestemmingsreserve Voorbereidingskst Maastunnel

65

0

0

0

Bestemmingsreserve Bommenregeling

3.922

0

0

0

Bestemmingsreserve Aanloopverliezen en frictie

1.158

419

419

0

Bestemmingsreserve NUP

4.345

0

0

0

Intensivering Buitenruimte (449)

317

0

0

0

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

11.047

44

44

0

Bestemmingsreserve Stelselwijziging Afschrijving Vastgoed

286

4.175

4.175

0

Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

869

0

0

0

Bestemmingsreserve Buitenruimte gebieden

0

285

285

0

Toevoeging aan reserves

162.693

69.945

69.945

0

Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

12.612

10.182

10.182

0

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

72.540

38.241

38.241

0

Bestemmingsreserve Krimp (motie 31)

22.771

14.419

14.419

0

Bestemmingsreserve Sport gebieden

70

70

70

0

Bestemmingsreserve Buitenruimte gebieden

3.839

239

239

0

Bestemmingsreserve WWB meerjarig

43.300

0

0

0

Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie

6.750

6.750

6.750

0

Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg

811

44

44

0

 

Toelichting afwijkingen

Baten

Lasten

Saldo

1. Gemeentefonds

5.057

0

5.057

2. Post onvoorzien

0

-900

900

3. Overig

1.076

1.092

-16

Toelichting
1. Gemeentefonds

De baten van het Gemeentefonds zijn per saldo ca. € 5,1 mln hoger dan begroot bij de 10 maands-brief. De hoogte van decentralisatie-uitkeringen is met € 6,2 mln opwaarts bijgesteld. De belangrijkste bijstellingen zijn € 4,7 mln voor bodemsanering en € 1,3 mln voor Green Deal (warmte-uitwisseling haven en laadpalen). Voorstel is om deze middelen door resultaatbestemming toe te voegen aan desbetreffende bestemmingsreserve. Het Rijk heeft in de decembercirculaire Gemeentefonds 2016 middelen beschikbaar gesteld voor taakmutaties. Deze middelen kunnen/zullen niet worden uitgegeven in het lopende jaar 2016, maar wel in het komende jaar/jaren. Het restant (ca. minus € 1,1 mln) is in hoofdzaak een daling van de algemene middelen door mutaties van waarden van maatstaven, voornamelijk de OZB-Waarden van de Stad.

2. Post onvoorzien

De post onvoorzien was oorspronkelijk voor 2016 begroot op € 3,6 mln. Gedurende het jaar is deze post in de begroting naar beneden bijgesteld naarmate het jaar vorderde en zich geen besteding hiervan aandiende, voor het laatst bij de tweede bestuursrapportage. Er heeft geen aanwending van deze post plaatsgevonden in 2016, waardoor het resterende begrote bedrag van € 900 kan vrijvallen. Bij 10-maandsbrief is hierop in de prognose gewezen.

3. Overig

Dit omvat een herziening van de begrote reservering vakantiegeld en sociale lasten over de periode juni t/m december 2016 (€ 1,5 mln). Daarnaast vindt in verband met nieuwe ontwikkelingen en positieve toekomstige bedrijfsresultaat vrijval plaats voorziening dubieuze debiteur (€ 0,7 mln).
Het overige betreft diverse kleine afwijkingen.