Deelnemingen

Tabel Baten en Lasten per product

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Deelnemingen

Baten

162.042

115.337

118.161

2.824

Lasten

18.426

21.556

21.234

-322

Saldo

143.616

93.781

96.927

3.146

Tabel Baten en Lasten per product detail

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Deelnemingen

Totaal baten

160.521

113.816

116.640

2.824

Dividenden

109.657

107.816

110.639

2.823

Financieringsbaten

50.863

6.000

6.001

1

Totaal lasten

18.426

21.556

21.234

-322

Programmalasten

18.426

21.556

21.234

-322

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

511

705

383

-322

Overige programmalasten

128

0

6.000

6.000

Subsidies en inkomensoverdrachten

500

0

0

0

Kapitaallasten

17.287

20.851

14.851

-6.000

Reserves

1.521

1.521

1.521

0

Onttrekking aan reserves

1.521

1.521

1.521

0

Bestemmingsreserve RECP

1.521

1.521

1.521

0

 

Toelichting afwijkingen

Baten

Lasten

Saldo

1. Dividenden

2.823

0

2.823

2. Overig

1

-322

323

Toelichting
1. Dividenden

Dit voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door het ontvangen (interim) dividend ad € 2,8 mln hoofdzakelijk van Evides. Ten tijde van het opstellen van de 10-maandsbrief is dit niet verwerkt omdat het besluit op dat moment daarover nog niet definitief was. Op deze verwachte bate is wel gewezen in de prognose van de 10-maandsbrief.

2. Overig

Dit betreft diverse kleine afwijkingen.