Financiering

Tabel Baten en Lasten per product

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Financiering

Baten

-19.688

-23.532

-23.241

291

Lasten

-29.193

-23.532

-23.691

-159

Saldo

9.506

0

450

450

Tabel Baten en Lasten per product detail

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Financiering

Totaal baten

-19.688

-23.532

-23.241

291

Overige baten

-19.698

-23.532

-23.513

19

Financieringsbaten

10

0

272

272

Opbrengsten derden

0

0

0

0

Totaal lasten

-75.383

-82.480

-82.639

-159

Interne Lasten

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

0

0

0

0

Programmalasten

-75.383

-82.480

-82.640

-160

Overige programmalasten

753

961

600

-361

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

163

212

84

-128

Financieringslasten

60.191

57.182

56.196

-985

Kapitaallasten

-136.490

-140.835

-139.519

1.315

Sociale uitkeringen

0

0

0

0

Apparaatslasten

0

0

0

0

Overige apparaatslasten

0

0

0

0

Reserves

-46.190

-58.948

-58.948

0

Toevoeging aan reserves

46.190

58.948

58.948

0

Financieringsreserve

14.178

26.690

26.690

0

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

32.012

32.258

32.258

0

 

Toelichting afwijkingen

Baten

Lasten

Saldo

1. Lagere financieringslasten

0

-985

985

2. Lagere interne rentebaten

0

1.315

-1.315

3. Overig

290

-490

780

Toelichting
1. Lagere financieringslasten

De financieringslasten zijn € 985 lager dan begroot. De financieringslasten betreffen de rentelasten over extern aangetrokken kort- en langlopende geldleningen. Deze geldleningen zijn nodig voor de financiering van de gemeentelijke activa. Als gevolg van hogere beschikbaarheid van interne financieringsmiddelen (reserves en resultaat) en lagere investeringen dan begroot was de benodigde externe financiering lager en zijn de externe aangetrokken financieringslasten lager dan begroot.

2. Lagere interne rentebaten

Onder de kapitaallasten is de verrekening van de interne omslagrente verwerkt. Deze wordt berekend op basis van de boekwaarden op de balans en doorbelast aan de projecten en producten. De doorbelasting is een last bij de producten waarop investeringen plaats vinden, en wordt als een negatieve last verwerkt van dezelfde omvang op het product Financiering. Dit in verband met het principe van de netto begroting; door de interne renteverrekening als last en als negatieve last te boeken vallen deze in de netto begroting tegen elkaar weg. De lagere negatieve last bij het product Financiering is het gevolg van lagere doorbelaste interne rente op investeringen in grondexploitaties en geactiveerde projecten. In het saldo is ook opgenomen de intern doorberekende kosten verbonden aan de afkoop van een lening van Vestia groot – batig - € 1,2 mln aan het product Leningen en garantieverstrekking. Deze mutatie vond medio december plaats en kon niet voorzien worden bij 10-maandsbrief. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Financiering.

3. Overig

Dit betreft diverse kleine afwijkingen.