Lening- en garantieverstrekking

Tabel Baten en Lasten per product

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Lening- en garantieverstrekking

Baten

32.651

29.059

30.322

1.263

Lasten

32.333

29.059

30.063

1.005

Saldo

317

0

259

259

Tabel Baten en Lasten per product detail

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Lening- en garantieverstrekking

Totaal baten

32.651

29.059

30.322

1.263

Opbrengsten derden

1.813

1.751

1.761

10

Financieringsbaten

30.837

27.308

28.561

1.253

Totaal lasten

30.333

24.908

25.913

1.005

Programmalasten

30.333

24.908

25.913

1.005

Kapitaallasten

29.976

24.708

25.908

1.200

Overige programmalasten

0

0

5

5

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

6

200

0

-200

Financieringslasten

351

0

0

0

Reserves

-2.000

-4.151

-4.151

0

Toevoeging aan reserves

2.000

4.151

4.151

0

Kredietrisicoreserve

2.000

4.151

4.151

0

Toelichting afwijkingen

Baten

Lasten

Saldo

1. Resultaat geldleningen

1.253

1.200

53

2. Overig

10

-196

206

Toelichting
1.  Resultaat geldleningen

Dit voordeel op dit 0-product wordt veroorzaakt voor € 1,2 mln door de afkoop van een lening door Vestia welke medio december heeft plaatsgevonden. Een incidentele, exogene ontwikkeling na opstelling van de 10-maandssbrief. Deze mutatie wordt intern doorbelast op het product Financiering. Voor het saldo 2016 van het programma Algemene Middelen heeft dit laatste geen effect.

2. Overig

Dit betreft diverse kleine afwijkingen.