Verzekeringen

Tabel Baten en Lasten per product

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Verzekeringen

Baten

4.102

3.489

4.380

891

Lasten

5.648

6.058

2.661

-3.397

Saldo

-1.546

-2.569

1.719

4.288

Tabel Baten en Lasten per product detail

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Verzekeringen

Totaal baten

4.102

3.489

4.380

891

Opbrengsten derden

3.320

3.389

3.486

96

Overige baten

782

0

789

789

Bijdragen rijk en mede-overheden

0

100

106

6

Totaal lasten

5.648

6.058

2.661

-3.397

Interne Lasten

-4.446

-4.122

-3.363

760

Overige doorbelastingen

-4.788

-4.488

-3.729

760

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

342

366

366

0

Programmalasten

9.420

9.270

5.237

-4.032

Overige programmalasten

10.008

9.221

5.373

-3.848

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

-588

48

-136

-184

Subsidies en inkomensoverdrachten

0

0

0

0

Apparaatslasten

674

911

786

-124

Personeel

656

895

752

-143

Overige apparaatslasten

14

16

9

-7

Inhuur

5

0

25

25

Toelichting afwijkingen

Baten

Lasten

Saldo

1. Laag eigen risico en vrijval voorzieningen

891

-3.397

4.288

Toelichting
1. Laag eigen risico en vrijval voorzieningen

2016 kende een gunstig schadeverloop. Daardoor kon de aanspraak op het eigen risico beperkt blijven, met lagere lasten tot gevolg. Daarnaast konden voorzieningen naar beneden worden bijgesteld, wat tot hogere baten leidde. Bijkomend effect van het geringe aantal claims was bovendien dat een substantiële bonus op de in 2016 betaalde premie voor de brandverzekering kon worden geïncasseerd. Al met al is er door deze omstandigheden voor het jaar 2016 sprake van een positief resultaat op het product Verzekeringen van circa € 4,3 mln.