Van Werk naar Werk

Tabel Baten en Lasten per product

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Van Werk naar Werk

Baten

33.223

22.225

22.287

62

Lasten

36.432

25.750

25.352

-398

Saldo

-3.209

-3.525

-3.065

460

Tabel Baten en Lasten per product detail

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Van Werk naar Werk

Totaal baten

995

1.878

1.965

87

Opbrengsten derden

874

365

425

60

Bijdragen rijk en mede-overheden

121

1.513

1.540

27

Totaal lasten

34.284

22.750

22.352

-398

Interne Lasten

259

0

108

108

Overige doorbelastingen

259

0

108

108

Programmalasten

1.845

1.199

179

-1.020

Overige programmalasten

12

49

135

86

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

1.833

1.150

44

-1.106

Apparaatslasten

32.181

21.551

22.065

514

Overige apparaatslasten

932

11

272

261

Personeel

31.251

21.183

21.263

80

Inhuur

-3

357

530

173

Reserves

30.080

17.347

17.322

-25

Onttrekking aan reserves

32.228

20.347

20.322

-25

Bestemmingsreserve Krimp (motie 31)

32.228

19.597

19.572

-25

Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie

0

750

750

0

Toevoeging aan reserves

2.147

3.000

3.000

0

Bestemmingsreserve Krimp (motie 31)

2.147

3.000

3.000

0

Toelichting afwijkingen

Baten

Lasten

Saldo

1. Plaatsing van herplaatsingskandidaten

87

-398

485

Afwijkingen in toevoegingen, onttrekkingen en vrijvallen van reserves

2. Lagere onttrekking aan de reserve krimp a.g.v. de plaatsing van herplaatsingskandidaten

-25

0

-25

Toelichting
1. Plaatsing van herplaatsingskandidaten en 2. Lagere onttrekking aan de reserve krimp a.g.v. de plaatsing van herplaatsingskandidaten

In 2016 zijn HPK'ers loonschalen 1-3 verschoven van het product Van Werk Naar Werk naar het product Werk in het programma Werk en Inkomen. Tevens zijn er veel herplaatsingskandidaten geplaatst op een functie binnen het concern Rotterdam. Dit heeft in 2016 reeds geleid tot een begrotingsaanpassing van baten, lasten en mutaties aan de reserves. Het uiteindelijke bedrag dat nog op het product Van Werk naar Werk drukt is € 460 lager dan de bijgestelde begroting. Voor dit bedrag wordt een resultaatsbestemming voorgesteld.