Rotterdamse Serviceorganisatie (RSO)

Tabel Baten en Lasten per product

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Rotterdamse Serviceorganisatie (RSO)

Baten

3.951

4.705

4.985

280

Lasten

10.539

11.096

6.404

-4.692

Saldo

-6.588

-6.391

-1.419

4.972

Tabel Baten en Lasten per product detail

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Rotterdamse Serviceorganisatie (RSO)

Totaal baten

2.687

3.705

4.592

887

Opbrengsten derden

2.153

1.605

2.033

428

Overige baten

8

0

0

0

Bijdragen rijk en mede-overheden

506

100

558

458

Dividenden

0

2.000

2.000

0

Financieringsbaten

20

0

1

1

Totaal lasten

9.962

10.096

5.404

-4.692

Interne Lasten

-192.712

-212.936

-213.459

-522

Overige doorbelastingen

-5.283

-11.428

-11.951

-522

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

-187.429

-201.508

-201.508

0

Programmalasten

53.939

61.809

60.323

-1.486

Kapitaallasten

14.923

12.650

12.847

197

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

37.163

46.362

42.547

-3.815

Overige programmalasten

1.853

2.797

4.928

2.131

Subsidies en inkomensoverdrachten

0

0

1

1

Apparaatslasten

148.735

161.223

158.539

-2.684

Overige apparaatslasten

3.585

3.514

3.676

161

Inhuur

12.584

19.494

19.014

-479

Personeel

132.566

138.215

135.850

-2.365

Reserves

687

0

-607

-607

Onttrekking aan reserves

217

1.000

393

-607

Bestemmingsreserve Bedrijfsvoering gebieden

32

0

0

0

Bestemmingsreserve Aanloopverliezen en frictie

186

0

0

0

Bestemmingsreserve Innovatie & Digitalisering

0

1.000

393

-607

Vrijval reserves

1.047

0

0

0

Bestemmingsreserve Personeel gebieden

816

0

0

0

Bestemmingsreserve Bedrijfsvoering gebieden

81

0

0

0

Bestemmingsreserve Stadsarchief

150

0

0

0

Toevoeging aan reserves

577

1.000

1.000

0

Bestemmingsreserve Krimp (motie 31)

577

0

0

0

Bestemmingsreserve Innovatie & Digitalisering

0

1.000

1.000

0

Door een aanpassing in de hiërarchie in 2016 sluiten de realisatiecijfers 2015 voor het product Rotterdamse Serviceorganisatie niet aan met de gepresenteerde realisatiecijfers 2015 in de jaarrekening 2015.

Toelichting afwijkingen

Baten

Lasten

Saldo

1. Baten

887

0

887

2. Interne lasten

0

-522

522

3. Programmalasten

0

-1.486

1.486

4. Apparaatslasten

0

-2.684

2.684

Afwijkingen in toevoegingen, onttrekkingen en vrijvallen van reserves

5. Lagere onttrekking reserve Innovatie & Digitalisering

-607

0

-607

Toelichting
1. Baten

De gerealiseerde baten zijn € 887 hoger dan begroot. Dit betreft voornamelijk baten in verband met detachering van personeel bij derden en niet begrote bijdragen voor ziekte, zwangerschappen en WIA.

2. Interne lasten

De interne lasten zijn € 522 lager dan begroot. Tegenover hogere interne concernbrede reprokosten staat een hogere dekking doordat meer productieve uren aan clusters konden worden doorberekend.

3. Programmalasten

De programmalasten vertonen ten opzichte van de bijgestelde begroting een onderschrijding van circa
€ 1,5 mln. De onderschrijding doet zich onder andere voor op concernbrede budgetten voor gebieds- en concerncommunicatie en op het gebied van het automatiseren van processen in het kader van het Meerjarenverbeterplan. Tenslotte zijn er onderbestedingen op het gebied van risico inventarisatie & evaluatie, verklaringen omtrent gedrag en management development.

4. Apparaatslasten

De lagere apparaatslasten zijn vooral zichtbaar bij het onderdeel personeel en worden verklaard door een combinatie van niet ingevulde vacatures en een hogere uitstroom van personeel dan eerder werd verwacht.

5. Lagere onttrekking reserve Innovatie & Digitalisering

In 2016 is er sprake van lagere onttrekkingen aan de reserve Innovatie & Digitalisering. Dit is het gevolg van lagere bestedingen op de ICT projecten DWARRS en digitalisering. Deze projecten zijn overigens onderdeel van een meerjarenprogramma, waardoor de kosten zullen overlopen naar 2017.