Concernhuisvesting

Tabel Baten en Lasten per product

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Concernhuisvesting

Baten

4.016

2.754

3.398

644

Lasten

6.273

10.299

8.563

-1.737

Saldo

-2.257

-7.546

-5.165

2.381

Tabel Baten en Lasten per product detail

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Concernhuisvesting

Totaal baten

3.638

2.364

3.036

673

Opbrengsten derden

3.590

2.323

2.995

673

Overige baten

49

41

41

0

Totaal lasten

6.273

10.299

8.563

-1.737

Interne Lasten

-89.820

-83.365

-83.599

-234

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

-100.412

-90.840

-90.840

0

Overige doorbelastingen

10.593

7.475

7.246

-229

Beleidspecifiek vastgoed

0

0

-5

-5

Programmalasten

96.092

93.665

92.162

-1.503

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

65.876

64.255

63.382

-874

Kapitaallasten

23.066

23.397

23.744

346

Overige programmalasten

7.150

6.012

5.037

-975

Reserves

378

390

362

-28

Onttrekking aan reserves

378

390

362

-28

Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden

378

390

362

-28

Door een aanpassing in de hiërarchie in 2016 sluiten de realisatiecijfers 2015 voor het product Concernhuisvesting niet aan met de gepresenteerde realisatiecijfers 2015 in de jaarrekening 2015.

Toelichting afwijkingen

Baten

Lasten

Saldo

1. Lagere verhuis- / opleverkosten

644

-1.737

2.381

Toelichting
1. Lagere verhuis- / opleverkosten

De uitvoering van een aantal verhuisprojecten, waaronder Wijnhaven 110, Cloese 200, Hofdijk en Timmerhuis, valt niet samen met de planning. Hierdoor was het resultaat € 2,4 mln voordeliger uitgevallen dan begroot.