Immateriële vaste activa

31-12-2015

Mutatie

1-1-2016

Vermeerdering

Afschrijving

Buitengewone waardevermindering

31-12-2016

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

0

12.615

12.615

2.077

242

1.505

12.945

Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

0

1.406

1.406

0

0

1.406

0

Totaal

0

14.021

14.021

2.077

242

2.911

12.945

Mutatie

Als gevolg van een BBV wijziging is de boekwaarde van Randstadrail van € 12,6 mln, vermeld onder bijdragen aan activa in eigendom van derden, per 1 januari 2016 overgeheveld van financiële vaste activa naar de immateriële activa.

Daarnaast dienen vanaf 1 januari 2016 de niet in exploitatie genomen gronden onder de materiële vaste activa, de immateriële vaste activa en voorraden (BIE) opgenomen te worden. Hiervoor is als kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief € 1.406 in de kolom mutatie opgenomen.

Bijdragen aan activa in eigendom van derden
Vermeerdering

Er heeft een toevoeging plaatsgevonden voor de bouw van het Zwembad Hart van Zuid van € 2,1 mln. Er is sprake van een Design Build Finance Maintain en Operate samenwerking. De gemeente betaalt voor de vervaardiging en het beheer en onderhoud en is in de toekomst huurder van het zwembad. Het economisch risico van het zwembad ligt overwegend bij de contractpartij.

Afschrijving

Er is € 242 afgeschreven op de bijdrage aan het project Randstadrail.

Buitengewone waardevermindering

In 2016 heeft er een waardevermindering van € 1,5 mln plaatsgevonden op de bijdrage aan activa in eigendom van derden met betrekking tot het project Randstadrail. Per ultimo 2016 bedraagt het saldo van de Bijdrage aan activa in eigendom van derden Randstadrail € 10,9 mln.

Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief
Buitengewone waardevermindering

Het bedrag van € 1,4 mln bestaat uit resultaatnemingen.