Overlopende activa

31-12-2015

31-12-2016

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel.

18.252

23.412

Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen.

170.124

188.069

Totaal overlopende activa

188.376

211.481

Verdeling van te ontvangen bedragen van overheidslichamen naar herkomst

31-12-2015

Correctie/ overboeking

Toevoeging

Onttrekking

31-12-2016

Overige Nederlandse overheidslichamen

9.229

-5.162

13.182

21.695

12.580

Europese overheidslichamen

8.491

-26.804

49.008

77.742

10.421

Het Rijk

532

-550

1.061

1.490

411

Totaal

18.252

-32.516

63.251

100.927

23.412

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen te ontvangen voorschotbedragen op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

Regeling

31-12-2015

Correctie/ overboeking

Toevoeging

Onttrekking

31-12-2016

Categorie

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 1

0

-22.571

36.203

67.959

9.185

EU

Subsidie ESF aanvragen

5.697

0

8.693

6.960

3.964

Overige

Bommenregeling

2.073

0

0

1.620

3.693

Overige

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

0

-5.026

705

8.228

2.497

Overige

Centraal Orgaan Opvang

83

0

99

1.087

1.071

Overige

Subsidieverordening Verkeer en Vervoer 2012

0

960

2.679

2.601

882

Overige

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 2

0

3.953

10.775

7.451

629

EU

Subsidieverordening Verkeer en Vervoer 2011

0

-87

65

468

316

Overige

BDU Infrastructuur Project RDRDV

0

-410

1.374

2.072

288

EU

LIFE+

38

0

0

213

251

EU

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

0

-1

511

743

231

Rijk

Pilot beginnen binnen (Ministerie Van Veiligheid)

6

0

6

147

147

Rijk

Versterking economisch vestigingsklimaat Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2015

0

0

384

480

96

Overige

Interreg IVA 2 Mers Seas Zeeen

0

0

0

53

53

EU

Subsidieverordening Verkeer en Vervoer 2012

0

-49

108

197

40

Overige

Rijkssubsidiering instandhouding monumenten (BRIM)

0

26

74

78

30

Rijk

Kennis voor Klimaat

0

8

17

24

15

EU

URBACT III

9

0

25

28

12

Overige

Zevende Kaderprogramma (FP7)

0

16

32

25

9

Overige

Stadshavens

0

0

20

23

3

Rijk

Stadshavens - Nota ruimte

146

-146

0

0

0

Rijk

EFRO Kansen voor Rotterdam

3.953

-3.953

0

0

0

EU

EFRO Kansen voor West

3.824

-3.824

0

0

0

EU

BDU Dynamisch verkeersmanagementprojecten

960

-960

0

0

0

Overige

Vaartenroute

394

0

394

0

0

EU

Groen 2014

313

-313

0

0

0

Rijk

Subsidieverordening Verbetering Luchtkwaliteit

274

1

245

-30

0

EU

Het Rijk

247

0

247

0

0

Overige

Waterschap Hollandse Delta, Blauwe verbinding

47

0

47

0

0

Overige

Rijk (Agentschap NL, Bijdragen waterplan)

44

0

44

0

0

Overige

Innovatieprogramma Klimaatneutrale Steden (Heijplaat)

40

0

0

-40

0

Rijk

Transport Innovation Deployment for Europe

17

-1

22

6

0

Overige

Clean Fleets

37

-37

0

0

0

Overige

BRIM (Besluit rijkssubsidiering instandhouding monumenten)

27

-27

0

0

0

Rijk

FREVUE

15

-15

0

0

0

Overige

NEZER

8

-8

0

0

0

EU

Algemene subsidieverordening Zuid-Holland

0

-89

324

413

0

Rijk

Intelligent Energy - Europe (IEE)

0

37

32

-5

0

Overige

Subsidieregeling Praktijkleren

0

0

126

126

0

Rijk

Totaal

18.252

-32.516

63.251

100.927

23.412

Correctie / Overboeking

De kolom correctie/overboeking heeft betrekking op overboekingen tussen overlopende activa en passiva medeoverheden, al naar gelang de debet- of creditstand per 31 december 2016 van het betreffende project.
Daarnaast zijn de benamingen van de regelingen opnieuw beoordeeld. Indien (een deel van) het saldo van een regeling onder een nieuwe categorie wordt gepresenteerd, is middels de correctie/overboeking kolom het saldo overgeboekt.

Toevoeging / Onttrekking

De kolom toevoegingen bevat de in 2016 geboekte afname van de vordering m.b.t. de nog te ontvangen bedragen na afrekening met de subsidieverstrekkers en worden derhalve gecrediteerd. De onttrekkingen betreffen de daadwerkelijke uitgaven en worden gedebiteerd. Per saldo zijn de uitgaven hoger dan de reeds van de subsidieverstrekkers ontvangen bedragen. Daarom zijn deze regelingen aan de activavakant gepresenteerd.
Hieronder volgt een toelichting op de regelingen van de medeoverheden met een eindsaldo groter dan € 5 mln.

Toelichting Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 1

Het college van B en W van Rotterdam is de managementautoriteit van een van de programma’s van EFRO. Dit programma is een samenwerking van de G4 en de vier Randstadprovincies. Voor de versterking van de economische en sociale cohesie stelt de Europese Commissie middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) beschikbaar. Aanvullend heeft het Rijk extra cofinanciering beschikbaar gesteld. Voor de toepassing van middelen wordt streng gekeken naar de cofinanciering, het behalen van Lissabon-doelstellingen en inhoudelijke indicatoren. Conform de Europese regelgeving betaalt Europa de subsidie pas uit als bij de managementautoriteit is aangetoond dat de kosten voor de projecten daadwerkelijk zijn gemaakt en betaald. Met andere woorden de projecten worden gedeclareerd bij de managementautoriteit die vervolgens controleert of alle uitgaven voldoen aan de geldende regelgeving. Daarnaast betaalt de managementautoriteit de projecten uit (de onttrekking) en declareert dit bedrag bij de Europese Commissie (de toevoeging).
Dit project loopt tot 31 december 2050. De correctie bestaat uit reclassificaties vanuit overlopende passiva en overboeking van het beginsaldo i.v.m. naamswijziging van de regeling.

Vooruitbetaalde en nog te ontvangen bedragen

31-12-2015

31-12-2016

Vooruitbetaalde bedragen

30.236

34.693

Nog te ontvangen bedragen

139.888

153.376

Totaal vooruitbetaalde en nog te ontvangen bedragen

170.124

188.069

De volgende detaillering geeft nader inzicht in de samenstelling hiervan:

Vooruitbetaalde bedragen

31-12-2015

31-12-2016

Vooruitbetaalde huren en servicekosten

6.591

8.397

Contributie Veiligheidsregio Rotterdam

0

6.235

Wigo4IT

5.605

5.920

Vooruitbetaalde subsidies

9.049

762

Overige vooruitbetaalde bedragen < € 5 mln

8.991

13.379

Totaal

30.236

34.693

Vooruitbetaalde huren en servicekosten

De grootste post m.b.t. vooruitbetaalde huren betreft de huur van de Wilhelminakade van € 2,5 mln. Het restant saldo vooruitbetaalde huren betreft diverse bedragen kleiner dan € 500, zoals de huur van Dynamostraat 16, Prins Alexanderplein 6-22 en (z)onderdakwoningen.
Daarnaast is er een voorschot voor de onderhoudskosten van het Timmerhuis betaald van
€ 1,4 mln, dit saldo loopt in de komende 9 jaar volledig af.

Contributie Veiligheidsregio

De jaarlijkse factuur van de Veiligheidsregio voor de gezamenlijke brandweer voor 2017 is in tegenstelling tot vorig jaar nu al betaald in 2016.

Wigo4IT

De sociale diensten van Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht werken samen op het gebied van informatievoorziening. Dit is ondergebracht in een coöperatie Wigo4IT, waaraan de gemeente voor 2017 een jaarlijkse bijdrage van € 4,6 mln en een bedrag voor innovatie van € 1,3 heeft vooruitbetaald.

Vooruitbetaalde subsidies

De grootste posten betreffen vooruitbetalingen aan de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR) van € 200, innovatiesubsidies (o.a. CityLab) van € 163, subsidies in het kader van de Wet educatie beroepsonderwijs € 144 en een bedrag van € 95 aan de Stichting voor Islamitisch Voortgezet Onderwijs.

Overige vooruitbetaalde bedragen

Van dit bedrag heeft € 4,4 mln betrekking op vooruitbetaalde ICT over de jaren 2017 tot en met 2019. Het restant bestaat uit een groot aantal concernbrede vooruitbetalingen 2017 onder € 500 waarvan de grootste betrekking heeft op de contributie Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) van € 486.

Nog te ontvangen bedragen

31-12-2015

31-12-2016

Gemeentebelastingen

40.674

43.859

Projectensaldi

10.946

19.890

Dividendbelasting en slotdividend

27.774

17.939

Warmtebedrijf

3.567

14.436

Te ontvangen rente en aflossing

15.681

13.090

Wabo leges

4.530

11.399

Te ontvangen gelden inzake PGB

7.082

7.593

Te verrekenen BTW

1.579

283

Overige nog te ontvangen bedragen < € 5 mln

28.055

24.887

Totaal

139.888

153.376

Gemeentebelastingen

Het aandeel Onroerende Zaakbelasting (OZB) omvat € 37,1 mln. Het restant heeft betrekking op Precario € 3,4 mln, Reclame € 2,2 mln en Logiesbelasting € 1,2 mln.

Projectensaldi

Dit zijn presentatiewijzigingen in verband met herrubricering (reclassificatie) van projecten met een creditsaldo naar de overlopende activa. De grootste posten hebben betrekking op de projecten Aanpak Hotspots € 6,2 mln, Spinoza € 4,7 mln en Hoekse Lijn € 4,7 mln.

Dividendbelasting en slotdividend

Bij de Belastingdienst is aangifte gedaan van € 11,3 mln te ontvangen dividendbelasting.
Voor de afronding van de liquidatie van de Beurs is € 5,8 mln als nog te ontvangen dividend opgenomen. Daarnaast gaat Multi Employment Rotterdam in 2017 € 850 dividend uitkeren.

Warmtebedrijf

Deze post heeft betrekking op het herstelplan Warmtebedrijf waarin voor € 5,3 mln garantiepremies en € 3 mln te ontvangen gelden Uniper over de periode 2017 tot en met 2020 zijn opgenomen. € 6,1 mln betreft saldo-overboekingen vanuit rente en aflossing.

Te ontvangen rente en aflossing

Bestaat uit overlopende rente van de vervaldatum van leningen tot ultimo 2016 en rente en aflossing van leningen met een vervaldatum van 31 december 2016 die begin 2017 zijn verrekend.

Wabo leges

Het betreft hier leges op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). In de laatste maanden van 2016 is het aantal bouwaanvragen toegenomen. Dit komt door een aangekondigde wijziging in het Bouwbesluit per 1 januari 2017.

Te ontvangen gelden inzake PGB

Met een Persoonsgebonden Budget (PGB) kunnen Rotterdammers zelf zorg inkopen. Zij declareren de bedragen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) die hiervoor door de gemeente wordt bevoorschot. De verwachte afrekening met de SVB bedraagt € 7,6 mln.

Te verrekenen Btw

De Btw die de gemeente nog terugvordert bij de Belastingdienst.

Overige nog te ontvangen bedragen < € 5 mln

De grootste vorderingen bestaan uit diverse subsidies zoals Kwetsbare groepen (Maatschappelijke Ondersteuning) van € 2,8 mln, bijdrage Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voor ‘Bed, Bad en Brood’ van € 1,6 mln en een technische correctie op een subsidie van € 2,2 mln welke begin 2017 gecorrigeerd wordt. Verder bestaat het saldo uit nog te verdelen kosten crediteuren voor € 2,8 mln (met name disputen en faillissementen) en wordt vanuit projecten nog € 2,9 mln gefactureerd.